Dzienny Dom Pobytu

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy oraz Miastem Inowrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. projekt pt. „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” , nr projektu RPKP.09.03.02-04-0026/17, na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.138.2017 zawartej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w dniu 26 września 2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu: 1 629 171 ,48 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 441 718,68 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych świadczonych w społecznościach lokalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Inowrocławia oraz objęcie wsparciem otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu zostanie utworzonych w Dziennym Domu Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 10 miejsc dla osób niesamodzielnych z miasta Inowrocławia.

Wsparcie adresowane jest do 50 osób niesamodzielnych, które na skutek stanu zdrowia, choroby, wieku lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego takich jak, np. ubieranie, jedzenie, toaleta, przygotowanie posiłków itp. oraz do 15 opiekunów faktycznych.

W ramach projektu dla uczestników projektu oferujemy:

 • specjalistyczną opiekę i rehabilitację w dni robocze od poniedziałku do piątku (8:00-16:00),
 • różnorodne zajęcia terapeutyczne m.in. plastyczne, muzyczne,
 • zajęcia animacyjne m.in. wycieczki, wyjście do kina, teatru, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi,
 • wsparcie i opiekę asystenta osoby niepełnosprawnej – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel,
 • zajęcia z fizjoterapeutą,
 • wsparcie psychologa,
 • konsultacje z dietetykiem,
 • wparcie opiekuna medycznego i pielęgniarki,
 • poradnictwo prawne – dotyczące wybranych problemów osób niesamodzielnych i ich rodzin,
 • całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
 • usługę dowozu

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, tel. 52 352 22 20.

Partnerzy projektu: