Stowarzyszenie przyjaciół parafii

Aktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu uzyskało dotację na zakup komputera oraz sprzętu nagłośnieniowego. Zakup został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach przedsięwzięcia „Inicjuj z FIO”, którego operatorem jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. Grant umożliwił zrealizowanie projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu”, dzięki któremu stowarzyszenie pozyskało nowoczesny sprzęt.Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO” można uzyskać pod adresem https://www.facebook.com/pages/Inicjuj-z-FIO/713304512039612.

Zapraszamy do współpracy. Można składać deklaracje członkowskie.

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PARAFII
PW. ŚWIĘTEJ KRÓLOWEJ JADWIGI W INOWROCŁAWIU
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz.855 z późn.zm.).
2. Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczną, o charakterze katolickim i działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W zakresie dozwolonym przez prawo Stowarzyszenie może działać również za granicą.

§2
Nazwa Stowarzyszenie brzmi: Stowarzyszenie przyjaciół parafii pw. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Inowrocław.

§4
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze jak też współpracować z nimi.

§5
1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest wsparcie w rozwoju lokalnej wspólnoty parafialnej przy Parafii p.w. Świętej Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, zwanej dalej „Parafią”.
2. W początkowym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia, realizacja celu nadrzędnego Stowarzyszenia, określonego w ust.1, będzie realizowana poprzez wsparcie finansowe, techniczne, informacyjne zakończenia budowy kościoła parafialnego wraz z zapleczem poprzez:
a) organizowanie działań zmierzających do gromadzenia w sposób dozwolony przez prawo środków pieniężnych na budowę;
b) organizowanie pracy osób pomagających przy budowie kościoła;
c) pomoc przy organizowaniu dostaw materiałów i korzystania z usług wykonawców;
d) pomoc przy załatwianiu spraw organizacyjno-prawnych;
e) pomoc organizacyjna przy podejmowanych inwestycjach;
f) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej związanej ze wspieranym przedsięwzięciem;
g) organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw, koncertów, konkursów itp., których dochód przeznaczony będzie na finansowanie celów Stowarzyszenia;
h) propagowanie wspólnoty, inicjatyw, potrzeb, historii funkcjonowania Parafii,
i) propagowanie idei zakończenia budowy kościoła oraz pozostałych inicjatyw wśród społeczności lokalnej
j) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami o podobnych celach, mających siedzibę w kraju i za granicą.
3. W dalszym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia, realizacja celu nadrzędnego określonego w ust. 1 będzie realizowana poprzez wsparcie finansowe, techniczne, informacyjne utrzymania kościoła i pozostałych obiektów Parafii.
4. Działalność określona w ust.3 będzie realizowana w szczególności w sposób określony w ust.2 odpowiednio.
5. Równolegle do działalności określonej w powyższych ustępach realizacja celu nadrzędnego będzie realizowana przez wsparcie finansowe, techniczne, informacyjne następujących inicjatyw Parafii;
a) działalność w zakresie pomocy społecznej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin
b) działalności charytatywnej realizowanej w Parafii, działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,
c) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
d) działalności w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
e) działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f) działalności w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
6. Działalność określona w ust.5 będzie realizowana w szczególności w sposób określony w ust.2 odpowiednio.
7. Realizacją celów stowarzyszenia będzie realizowana we współpracy z księżmi pracującymi w Parafii.

§6
W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jeśli całość dochodów będzie przeznaczona na realizację celów statutowych.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§8
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub też cudzoziemcem, która:
a) akceptuje wartości chrześcijańskie,
b) akceptuje cele i charakter Stowarzyszenia,
c) dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię przestrzegania Statutu i realizacji celów Stowarzyszenia,
d) nie została pozbawiona praw publicznych.

§9
1. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.
2. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd.
3. Decyzja o przyjęciu członka musi zostać poprzedzona wysłuchaniem lub też odczytaniem co najmniej jednej opinii wprowadzającej członka Stowarzyszenia.
4. Od uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 14-dniowym do Walnego Zebrania złożone za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
5. Rozpatrzenie odwołania nastąpi na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§10
1. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje w razie zgłoszenia na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia, a także po podjęciu przez Zarząd uchwały o wykluczeniu za:
a) popełnienie czynów godzących w dobre imię Stowarzyszenia i działania sprzeczne ze statutem i na szkodę Stowarzyszenia,
b) występowanie przeciwko wartościom chrześcijańskim,
c) zaleganie z opłatą składek członkowskich.
2. Członek, którego członkostwo ustało może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu za pośrednictwem Zarządu.

§11
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje prawo:
1. głosu na Walnym Zebraniu Członków,
2. bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz podejmowania inicjatyw związanych z tą działalnością.

§12
Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:
1. realizacja celów Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu i uchwał wewnętrznych,
2. czynny udział w pracach i działalności Stowarzyszenia,
3. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
4. opłacanie składek członkowskich,
5. pielęgnowania w życiu osobistym wartości chrześcijańskich.

§13
1. Osobom fizycznym nie będącym członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu, może nadać godność Członka Honorowego Stowarzyszenia.
2. Członkom Stowarzyszenia można nadać w powyższym trybie godność Członka Honorowego Stowarzyszenia, za zasługi poniesione dla Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi, nie będący członkami zwyczajnymi, mają prawa określone w §11 ust.3 oraz obowiązki określone w §12 ust.3 i ust.5.

ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA

§14
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
3. Walne Zebranie może uchwalić zasady zwrotu kosztów z tytułu sprawowania funkcji w organach Stowarzyszenia oraz zasady zatrudniania przez Stowarzyszenie osób trzecich. W przeciwnym wypadku sprawowanie funkcji członka organu Stowarzyszenia jest nieodpłatne.

§15
1. Członkowie organów Stowarzyszenia są powoływani przez Walne Zebranie na okres pięciu lat.
2. Mandat członka Zarządu i komisji rewizyjnej wygasa w przypadku
a) śmierci,
b) pisemnej rezygnacji członka organu z wykonywania funkcji,
c) odwołania przez Walne Zebranie,
d) nie udzielenia absolutorium przez Walne Zebranie.
3. Wybór członków organów Stowarzyszenia następuje w trybie tajnym.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.

Walne Zebrania Członków

§16
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania, poza zadaniami określonymi w prawie, należy:
1. uchwalenie Statutu oraz jego zmian,
2. wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok ubiegły organów Stowarzyszenia,
4. udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
5. rozpatrywanie odwołań od indywidualnych decyzji w sprawie nadania i odebrania członkowstwa,
6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku,
8. określanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
9. podejmowanie decyzji w spawie nabywania i zbywania nieruchomości,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych,
11. określanie wysokości składek członkowskich.

§17
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§18
1. Walne zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku w terminie do końca czerwca bieżącego roku.
2. Minimalnym porządkiem obrad Walnego Zebrania zwyczajnego jest:
a) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu,
b) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
d) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia.

§19
Nadzwyczajne Walne zebranie może być zwołane z inicjatywy:
1. Zarządu,
2. Komisji Rewizyjnej,
3. na żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§20
1. Zwołanie Walnego Zebrania następuje w formie pisemnego ogłoszenia.
2. Ogłoszenie winno zawierać co najmniej:
a) określenie organu zwołującego Walne Zebranie,
b) datę, godzinę i miejsce zwołania Walnego Zebrania,
c) proponowany porządek obrad.
3. Ogłoszenie winno być umieszczone co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania w:
a) siedzibie Stowarzyszenia,
b) kościele Parafialnym
4. Sposób powiadomienia, określony w ust.3, uznaje się za skuteczny w stosunku do członków Stowarzyszenia.
5. Zwołujący Walne Zebranie winien dołożyć maksymalnej staranności w celu dodatkowego powiadomienia członków Stowarzyszenia, w szczególności za pośrednictwem:
a) telefonu,
b) poczty elektronicznej,
c) informacji ustnej.

§21
1. Walne Zebranie jest ważne w przypadku uczestnictwa w nim przynajmniej ½ ogółu liczby członków zwyczajnych- quorum.
2. W przypadku braku quorum, Zarząd wyznacza następny termin Walnego Zebrania nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty zwołania poprzedniego Walnego Zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów „za”. Głosy wstrzymujące się nie uwzględnia się przy obliczaniu większości.
4. Uchwały w prawie zmian w statucie, wyboru członków Zarządu oraz likwidacji stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów „za”.
5. W przypadku wyznaczenia, ze względu na brak quorum, drugiego terminu Walnego Zebrania, jest ono ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§22
1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu lub wskazany przez niego członek Zarządu, który ogłasza i przeprowadza wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
2. Przebieg Walnego Zebrania będzie protokołowany.
3. Przewodniczący zebrania:
a) prowadzi Walne Zebranie,
b) zgłasza Walnemu Zebraniu proponowany porządek obrad,
c) udziela i odbiera głos,
d) poddaje uchwały pod głosowanie,
e) zarządza przerwy,
f) zamyka Walne Zebranie.
4. Protokół z Walnego Zebrania podpisują protokolant, przewodniczący zebrania oraz co najmniej jeden członek Zarządu.
5. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do przeglądania protokołów Walnego Zebrania oraz uzyskiwania jego odpisów (po poniesieniu kosztów ich sporządzenia).

§23
1. Głosowania na Walnym Zebraniu przeprowadza się w trybie jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Stowarzyszenia.
3. Głosowania tajne przeprowadza się na wniosek co najmniej 1/5 uczestników Walnego Zebrania.
4. Techniczny sposób głosowania określa Przewodniczący Walnego Zebrania uwzględniając, czy jest to głosowanie jawne czy tajne. Zarząd jest obowiązany udzielić pomocy przewodniczącemu zebrania w sprawnym poprowadzeniu Walnego Zebrania.

§24
1. W Walnym Zebraniu obok członków zwyczajnych i honorowych oraz Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd.
2. W każdym przypadku, nawet bez zaproszenia, w Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć i zabierać głos ksiądz pracujący w Parafii.
Zarząd

§25
1. Zarząd prowadzi na bieżąco sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) zwoływanie Walnego Zebrania,
c) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności,
d) podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa,
e) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
f) inicjowanie działań związanych z realizacji celów statutowych
g) podpisywanie umów i składanie innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia,
h) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do wysokości posiadanych środków przez Stowarzyszenie na moment zaciągania zobowiązania,
i) podejmowanie bieżących decyzji w sprawie wydatkowania środków na cele statutowe,
j) współpraca z księżmi pracującymi z Parafii w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

§26
1. Zarząd składa się z trzech do dziewięciu członków.
2. Ustalenie liczby oraz wybór członków Zarządu następuje przez Walne Zebranie Członków. Spośród członków Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Stowarzyszenia.
3. Pozostałym członkom Zarządu Walne Zebranie może przyznawać funkcje: skarbnika, sekretarza.

§27
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
3. Oświadczenie składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia Stowarzyszeniu pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§28
1. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu poprzez powiadomienie wszystkich członków Zarządu w dowolnym trybie.
2. Zebranie Zarządu jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Zarządu- quorum.
3. W przypadku braku quorum Prezes Zarządu ogłasza kolejny termin zebrania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów „za”. Głosy wstrzymujące się nie uwzględnia się przy obliczaniu większości. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zebrania Zarządu prowadzone są przez Prezesa Zarządu. W przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu wyznacza wcześniej osobę pełniącą jego obowiązki.
6. Zarząd we własnym zakresie ustalają wewnętrzny podział zadań i obowiązków w zakresie nie ustalonym przez Walne Zebranie Członków.

Komisja Rewizyjna

§29
1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „komisją”, liczy trzy osoby i jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Wybór członków komisji następuje przez Walne Zebranie. Walne Zebranie wyznacza przewodniczącego komisji.
3. Członkowie komisji, w zakresie realizacji swych zadań w komisji, odpowiadają wyłącznie przed Walnym Zebraniem i nie są w żaden sposób uzależnieni od Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej.
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§30
Do zadań komisji należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia, w szczególności realizowanej przez Zarząd,
2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swej działalności,
3. stawianie wniosków w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
4. kontrolowanie wybranych dziedzin działalności Stowarzyszenia na odrębny wniosek Walnego Zebrania.

§31
1. Zebrania komisji zwoływane są przez przewodniczącego poprzez powiadomienie wszystkich członków komisji w dowolnym trybie.
2. Członkowie komisji ustalają treść dokumentu komisji w głosowaniu, zwykłą większością głosów „za”. Głosy wstrzymujące się nie bierze się pod uwagę. W przypadku jednakowej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Głosowanie nad treścią dokumentów komicji mogą być przeprowadzane tylko w obecności wszystkich członków komisji.
4. Dokumenty sporządzane Walnemu Zebraniu Członków muszą być podpisane przez wszystkich członków komisji. Na żądanie członka komisji w dokumencie można umieścić odrębne zdanie/opinię członka komisji.
5. Członkowie komisji we własnym zakresie ustalają wewnętrzny podział zadań i obowiązków w zakresie nie ustalonym przez Walne Zebranie Członków.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, ruchomości i nieruchomości, prawa i charakterze majątkowym.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności gospodarczej, spadków, zapisów, darowizn, poleceń, zbiórek publicznych, dotacji, dofinansowania realizacji zadań o charakterze pożytku publicznego.
3. Składki członkowskie członków zwyczajnych Stowarzyszenia ustalone są przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia nie mają obowiązku wnoszenia składek członkowskich.
4. Składki członkowskie regulowane są w minimalnych okresach wynoszących kwartał.
5. Walne Zebranie może w indywidualnych przypadkach ustalić zwolnienie członka z obowiązku wnoszenia składek członkowskich w danym roku obrotowym. Członek Stowarzyszenia zwolniony ze składki winien wnieść adekwatny zakres swojej pracy w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Zabrania się.
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) Przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich „osób bliskich”,
7. Cały dochód przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.
8. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§33
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych przez Walne Zebranie na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Działalność gospodarcza i odpłatna działalność pożytku publicznego nie mogą być prowadzone w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku określonych przepisami prawa bądź na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
2. W uchwale Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora Stowarzyszenia.
3. W przypadku braku wyznaczenia likwidatora obowiązki te wykonuje dotychczasowy Zarząd.

§35
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia powoduje jego likwidację.
2. W okresie likwidacji następuje zaspokojenie wierzycielu, ściągnięcie długów, zakończenie bieżących interesów, upłynnienie majątku i wykreślenie Stowarzyszenia z właściwych rejestrów.
3. Do działalności likwidatora nie uregulowanej odrębnie ustawami lub niniejszym statutem, stosuje się odpowiednio zapisy statutu o Zarządzie, z tym, że likwidator podejmować może nowe inicjatywy Stowarzyszenia wyłącznie, gdy jest to potrzebne do likwidacji.

§36
Po zakończeniu procesu likwidacji i pokryciu jego kosztów ewentualny pozostały majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele charytatywne realizowane w Parafii.

Inowrocław, dnia 20 kwietnia 2013 r.