Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Inowrocławia

14.03.2023 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia do skorzystania z oferty usług opiekuńczych świadczonych w placówce Dziennego Domu Pobytu (DDP) działającej przy Parafii. DDP mieści się w Inowrocławiu w budynku parterowym przy ul. Wojska Polskiego 20 i zapewnia usługi opiekuńcze osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą załączoną poniżej.

Załącznik- Oferta usług opiekuńczych w placówce Dziennego Domu Pobytu

Kontakt:

Tel.:   52 352 22 20  lub + 48 731 167 111 (poniedziałek – piątek w godz. 9:30-10:30)

e-mail: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia do skorzystania z oferty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. 

Szczegółowe informacje: link do strony 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w partnerstwie z Gminą Miasto Inowrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.02.2021 r. do 28.02.2023 r. projekt pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia” , nr projektu RPKP.09.03.02-04-0030/20, na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.028.2021 zawartej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w dniu 19 lutego 2021 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 945 144,80 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 750 630,32 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 82 osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia w ramach 21 miejsc świadczenia tych usług (w tym utworzenie 11 nowych miejsc oraz utrzymanie istniejących miejsc do 28.02.2023 r.)

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88 -100 Inowrocław

Wsparcie adresowane jest do 82 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu oferujemy:

 • usługę opiekuńczą w placówce Dziennego Domu Pobytu (odpowiedzialny Lider projektu)
 • usługę opiekuńczą w miejscu zamieszkania (odpowiedzialny Partner projektu)

W ramach usługi opiekuńczej w placówce Dziennego Domu Pobytu oferujemy:

 • specjalistyczną opiekę w dni robocze od poniedziałku do piątku (8:00-16:00),
 • całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem),
 • różnorodne zajęcia terapeutyczne i arteterapeutyczne m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, choreoterapia itp.
 • opiekę i wsparcie opiekunów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel,
 • zajęcia z fizjoterapeutą z wykorzystaniem różnorodnych sprzętów rehabilitacyjnych,
 • wsparcie psychologiczne,
 • regularne zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, kina, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi),
 • usługę dowozu

W ramach usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania oferujemy:

 • opiekę i wsparcie opiekunów średnio 2-3 godz. zegarowe dziennie przez 7 dni w tygodniu,
 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np: czynności związane przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, pomocą w spożywaniu posiłków itp.
 • zapewnienie czystości osobistej i higieny otoczenia: wsparcie w toalecie całego ciała, zmianie pościeli, załatwieniu potrzeb fizjologicznych itp.
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza, uzupełniająca w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności wspomagające nawiązanie/utrzymanie/rozwijanie kontaktów z rodziną, społecznością lokalną.

Planowane efekty realizacji projektu RPKP.09.03.02-04-0030/20:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 82,
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 82,
 3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 21,
 4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 11

Partner projektu:

Gmina Miasto Inowrocław