Klub Seniora “Słoneczny uśmiech”

* Rekrutacja

* Zaproszenie do współpracy

* Kontakt

14.11.2023 r.

Usługi opiekuńcze świadczone w placówce Klubu Seniora przy Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu  – zapraszamy do skorzystania z oferty

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku 60+ z miasta Inowrocławia do skorzystania z oferty usług opiekuńczych świadczonych w placówce Klubu Seniora działającego przy Parafii.

Klub Seniora mieści się w Inowrocławiu w budynku parterowym przy ul. Wojska Polskiego 20 i zapewnia usługi opiekuńcze osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą załączoną poniżej

Załącznik- Oferta usług opiekuńczych w placówce Klubu Seniora

Kontakt:

Tel.:   + 48 731 167 111 (poniedziałek – piątek w godz. 16:30-17:30)

e-mail: 1inowroclaw2@archidiecezja.pl

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w partnerstwie z Miastem Inowrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje w okresie od 16.01.2023 r. do 31.10.2023 r. projekt pt. Klub Seniora „Słoneczny uśmiech” , nr projektu RPKP.09.03.02-04-0097/20, na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.195.2021 zawartej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w dniu 7 maja 2021 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 489 442,50 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 440 498,25 zł.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach utworzonych 10 miejsc świadczenia tych usług w Klubie Seniora do 31.10.2023 r.

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88 -100 Inowrocław

Wsparcie adresowane jest do 20 osób starszych w wieku 60+, zamieszkujących miasto Inowrocław, posiadających status osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu oferujemy usługę opiekuńczą w placówce Klubu Seniora:

 • specjalistyczną opiekę w dni robocze od poniedziałku do piątku (8:00-14:00),
 • wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy),
 • różnorodne zajęcia arteterapeutyczne,
 • treningi pamięci i koncentracji uwagi,
 • opiekę i wsparcie opiekunów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel,
 • zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą,
 • wsparcie psychologiczne,
 • prelekcje i konsultacje ze specjalistami,
 • regularne zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, kina, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi),
 • usługę dowozu

Planowane efekty realizacji projektu RPKP.09.03.02-04-0097/20:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 20,
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 20,
 3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 10,
 4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 10

Partner projektu:

 

Miasto Inowrocław