Projekt grantowy „Klub Seniora „Nieograniczeni””- zakończony

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. projekt objęty grantem pt. „Klub Seniora „Nieograniczeni””, nr projektu 2/GNGO/2022-22, w ramach projektu grantowego współfinansowanego ze środków EFS pn.: „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 50 000,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych i złagodzenie skutków wynikających z pandemii COVID-19 dla 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z terenu Miasta Inowrocławia w ramach utworzonych 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Klubie Seniora do 31.12.2022 r.

DLA KOGO?  

Osoby w wieku 60+ zam. miasto Inowrocław, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

CO OFERUJEMY?

 1. Warsztaty terapeutyczne,
 2. Prelekcje ze specjalistami,
 3. Zajęcia kulturalno-animacyjne,
 4. Eventy

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • transport,
 • poczęstunek,
 • wsparcie opiekuna

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, tel. 52 352 22 20.

Planowane efekty realizacji projektu:

 1. Objęcie wsparciem 12 osób w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,
 2. Objęcie wsparciem 1 podmiotu w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,
 3. Zrealizowanie 1 inicjatywy w celu łagodzenia skutków wynikających z  pandemii COVID-19,
 4. 12 osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora,
 5. 12 dostosowanych/utworzonych miejsc w Klubie Seniora.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie