Projekt „Aktywni mimo ograniczeń”

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu realizuje w okresie od 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r. na podstawie umowy nr 1/LGD/2021/2G/01 z dnia 29.06.2021 r. zawartej z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Aktywni mimo ograniczeń”, nr projektu 1/LGD/2021/2G/01

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Całkowita wartość projektu: 52 704,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 50 000,00 zł.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Inowrocław w okresie do 31.12.2021 r. poprzez realizację wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym: grupowych warsztatach zajęciowych z arteterapeutą, zajęciach z technologii mobilnych i mediów społecznościowych, spotkaniach tematycznych, indywidualnych konsultacjach z psychologiem, zajęciach animacyjnych oraz evencie.

Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tj. miasto Inowrocław.

DLA KOGO?  

osoby w wieku 70+ oraz osoby niepełnosprawne z miasta Inowrocławia, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

CO OFERUJEMY?

 1. Indywidualne konsultacje z psychologiem,
 2. Grupowe warsztaty zajęciowe z arteterapeutą,
 3. Grupowe zajęcia z technologii mobilnych i mediów społecznościowych,
 4. Zajęcia animacyjne,
 5. Spotkania tematyczne,
 6. Event na zakończenie udziału w projekcie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW,
 • poczęstunek,
 • wsparcie opiekuna,

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, tel. 52 352 22 20.

Planowane efekty realizacji projektu:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) – 12,
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 8,
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 12,
 4. Wskaźnik efektywności społecznej – 8 osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie