Projekt „Razem możemy lepiej”- zakończony

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.02.2020 r. do 31.08.2020 r. na podstawie umowy nr 1/LGD/2019/2G/05 z dnia 24.01.2020 r. zawartej z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Inowrocław o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Razem możemy lepiej”, nr projektu 1/LGD/2019/2G/09

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Całkowita wartość projektu: 52 784,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 50 000,00 zł.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców Inowrocławia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Inowrocław w okresie do 31.08.2020 r. poprzez realizację wieloaspektowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, w tym wyjazdów animacyjnych, eventu, grupowych warsztatów zajęciowych z arteterapeutą, spotkań z prelegentami, indywidualnych konsultacji z psychologiem.

Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar realizacji LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław, tj. miasto Inowrocław.

DLA KOGO?  

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Inowrocławia

CO OFERUJEMY?

  1. Indywidualne konsultacje z psychologiem,
  2. Grupowe warsztaty zajęciowe z arteterapeutą,
  3. Grupowe pogadanki tematyczne,
  4. Wyjścia animacyjne,
  5. Event na zakończenie udziału w projekcie

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe,
  • ubezpieczenie NNW,
  • poczęstunek,
  • wsparcie opiekuna,
  • usługę dowozu dla osób niepełnosprawnych

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, tel. 52 352 22 20.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie