Realizowane projekty – InoLab

Mamy przyjemność poinformować, że Nasza Parafia otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pt. „InoLab – laboratorium przyszłości”.

Projekt realizowany jest w okresie od maja do grudnia br. i skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i uczniów gimnazjów wraz z rodzicami, ze szkół zlokalizowanych na terenie naszego Osiedla. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć i pokazów prezentujących zaskakujące właściwości przedmiotów i substancji, które są używane w życiu codziennym, a także  doświadczenia fizyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie.

Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania – aby wziąć udział w Projekcie pobierz i wypełnij i oddaj w Biurze Parafialnym.

Kontakt

E-mail: inolab2016@o2.pl
Telefon: +48 504 270 806

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„INOLAB – LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI”
§1
Słownik pojęć
Użyte dalej w regulaminie określenia oznaczają:
1. Projekt – projekt pt. „InoLab – laboratorium przyszłości” realizowany zgodnie z
umową nr 274_I/2016 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
2. Realizator projektu – Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Królowej Jadwigi w
Inowrocławiu,
3. Biuro projektu – biuro parafialne w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20,
czynne od poniedziałku do piątku w godz.16:30-17:30, soboty godz.9:00-10:00,
4. Strona internetowa realizatora projektu – www.jadwiga.parafia.info.pl
5. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na
podstawie zasad określonych w regulaminie,
6. Uczestnik/uczestniczka projektu – uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie,
bezpośrednio korzystający z wdrażanej pomocy.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, a w szczególności
kryteria kwalifikacyjne oraz zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników/uczestniczek.
2. Projekt „InoLab – laboratorium przyszłości” jest dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
3. Okres realizacji projektu: od 1 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
4. Głównym celem projektu jest zainicjowanie aktywnego włączenia się 60
mieszkańców Osiedla Rąbin w działania na rzecz społeczności lokalnej, poprzez
stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć z fizyki.
5. Działania związane z realizacją projektu obejmują:
o zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla uczniów wraz z rodzicami ukierunkowane
na przeprowadzanie doświadczeń z zakresu fizyki,
o otwarte pokazy dla mieszkańców Inowrocławia.
6. Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach szkoleniowych od poniedziałku do piątku
po zajęciach lekcyjnych.
7. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne dla każdej grupy.
8. Zajęcia, o których mowa w ust. 6 będą się odbywać na podstawie szczegółowego
harmonogramu sporządzonego przez koordynatora projektu i zamieszczonego na tablicy
ogłoszeń Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. księdza Władysława Demskiego w
Inowrocławiu oraz na stronie internetowej realizatora projektu.
9. Zajęcia odbywać się będą w Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. księdza
Władysława Demskiego w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 20 i prowadzone
będą w odpowiednio wyposażonych salach dydaktycznych przez osoby posiadające
doświadczenie w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem projektu.
10. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
11. Uczestnikom projektu udostępnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne.
12. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu są dostępne na stronie
internetowej realizatora projektu w zakładce: „Realizowane projekty”, jak również
można uzyskać pod numerem telefonu 504 270 806 oraz w biurze projektu.
§3
Uczestnicy projektu
1. Projekt skierowany jest do 60 uczniów tj. 30 uczniów klas IV, V i VI szkół
podstawowych wraz z rodzicami oraz 30 uczniów klas I,II i III gimnazjów, ze szkół
zlokalizowanych na terenie Osiedla Rąbin w Inowrocławiu.
2. Uczestnikiem projektu może być uczeń, którego rodzic/opiekun prawny zgłosił chęć
udziału w projekcie poprzez złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji
rekrutacyjnej i który spełnia następujące warunki rekrutacyjne:
a) Kryteria formalne:
· uczęszczanie do klas IV-VI szkoły podstawowej lub klas I-III gimnazjum
b) Kryteria merytoryczne:
· motywacja do udziału w projekcie,
· opinia o uczniu wydana przez wychowawcę.
§4
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w
terminie od 09.05.2016 r. do 20.05.2016 r. Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane
będą w terminie do dnia 19.05.2016 r.
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rekrutacji oraz
składania przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych do czasu wyłonienia
ostatecznej grupy uczestników projektu.
3. Komplety dokumentów rekrutacyjnych przyjmowane będą w biurze projektu.
4. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów rekrutacyjnych drogą e-mailową.
5. Przyjmowane i rozpatrywane będą wyłącznie komplety dokumentów.
6. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i bezstronności.
Każdy z potencjalnych uczestników projektu spełniających kryteria będzie miał
jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia ze względu na płeć, stopień
sprawności itp.
7. Proces rekrutacji przebiegać będzie w 2 etapach:
1) Etap I: Wybór uczestników na podstawie kryteriów formalnych i
merytorycznych.
Kandydaci złożą w biurze projektu osobiście komplet dokumentów
zgłoszeniowych (możliwość pobrania: ze strony internetowej realizatora
projektu, z facebooka parafialnego, w biurze projektu):a) wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w
projekcie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
Do dokumentów rekrutacyjnych kandydata zostaną załączone:
· opinia o uczniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.
2) Etap II: Potwierdzenie uczestnictwa
a) Każdy uczeń złoży deklarację uczestnictwa w projekcie potwierdzoną
podpisem rodzica/opiekuna prawnego – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
b) Każdy uczeń złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby projektu podpisane przez
rodzica/opiekuna prawnego – według wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do niniejszego Regulaminu.
8. Po złożeniu w/w dokumentów Komisja Rekrutacyjna w której skład wchodzą:
koordynator projektu, księgowa projektu, osoby prowadzące zajęcia w ramach
projektu – dokonuje wyboru uczestników projektu.
9. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji powstanie lista podstawowa oraz rezerwowa
uczestników. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona na wypadek rezygnacji
ucznia/uczennicy z udziału w projekcie.
10. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.
11. Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
12. W przypadku:
a) nie zrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników w terminie
określonym na podstawie § 3 ust.1 i 2 regulaminu lub
b) rezygnacji lub skreślenia uczestników z udziału w projekcie i po wyczerpaniu
osób z list rezerwowych na etapie realizacji projektu, gdy możliwe będzie
zakwalifikowanie do udziału w projekcie nowych uczestników
przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. W takim przypadku
sporządzony zostanie regulamin rekrutacji uzupełniającej.
§5
Uprawnienia i obowiązki uczestników
1. Uczestnik projektu ma prawo do:
o bezpłatnego udziału w projekcie,
o bezpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych,
o rezygnacji z udziału w zajęciach spowodowanej ważnymi przyczynami (np.
zdarzenie losowe, względy zdrowotne).
2. Uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest, w szczególności, do:
o udziału w projekcie zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie
udostępniony uczniom zakwalifikowanym do udziału w projekcie;
o każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności;
o udziału w minimum 80% proponowanych zajęć pozalekcyjnych w ramach
projektu, nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna
prawnego lub zwolnieniem lekarskim;
o przestrzegania punktualności;o rzetelnego, zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich dokumentów
przekazanych przez prowadzących zajęcia;
o udziału w różnorodnych formach monitoringu (m.in. wypełniania ankiet
związanych z oceną zajęć i projektu ;
o poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie
z przeznaczeniem.
3. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązania wymienionego w §5 ust. 2 skutkować
będzie skreśleniem z listy uczestników projektu i uważane będzie jako przerwanie
udziału w projekcie, o czym uczeń zostanie poinformowany przez koordynatora
projektu.
4. Na wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
§ 6
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie. Rezygnacja
może nastąpić na skutek choroby lub zdarzeń losowych (uczestnik/uczestniczka
zobowiązany jest przedstawić pisemną rezygnację z udziału z zajęć podpisaną przez
rodzica/opiekuna prawnego).
2. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy:
o uczeń przekroczy 20% nieobecności bez podania stosownego uzasadnienia lub
zaświadczenia (obecność potwierdzana jest poprzez listy obecności),
o uczeń zrezygnuje z nauki w szkole bądź zostanie skreślony z listy uczniów,
o przerwał udział w projekcie,
o naruszy zasady uczestnictwa w zajęciach.
3. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, uczeń, który zostaje skreślony z listy
uczestników projektu jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów
dydaktycznych. Zostają one przekazane osobie z listy rezerwowej, która wchodzi do
projektu.
4. Frekwencję osoby wchodzącej z list rezerwowej liczy się od dnia pierwszych zajęć, w
których uczestniczy.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2016 r.
2. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
3. Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą
publikowane na stronie internetowej realizatora, parafialnym facebooku oraz na
tablicy ogłoszeń w Katolickiej Szkole Podstawowej im. bł. księdza Władysława
Demskiego w Inowrocławiu.
4. Za kontakt z uczestnikami/uczestniczkami i osobami prowadzącymi zajęcia
odpowiada koordynator projektu.
5. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez
koordynatora projektu.
6. Wszystkie zmiany do regulaminu rekrutacji wprowadza koordynator projektu w
formie aneksu.

Niniejszy regulamin zatwierdzam
ks. Jan Maćkowiak